معرفی مسئول شاهد

نام : حسن

نام خانوادگی : خزائی

سمت : رئیس اداره امور شاهد و ایثارگران

محل دفتر شاهد : ساختمان علوم پایه ، طبقۀ بالای همکف ، دفتر ادارۀ امور شاهد و ایثارگران